Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F$_{1}$ và F$_{2}$ hợp với nhau góc 60$^{0}$. Lực F$_{3}$ vuông góc mặt phẳng chứa F$_{1, }$F$_{2}$. Hợp

Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F$_{1}$ và F$_{2}$ hợp với nhau góc 60$^{0}$. Lực F$_{3}$ vuông góc mặt phẳng chứa F$_{1, }$F$_{2}$. Hợp lực của ba lực này có độ lớn.
A. 15N
B. 30N
C. 25N
D. 20N