50 công thức hóa học giải nhanh bài tập trắc nghiệm lớp 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

Tổng hợp 50 công thức hóa học lớp 12 cần nhớ gồm có: công thức hóa học tính khối lượng ancol, công thức tính trieste, công thức tính khối lượng amino axit, công thức tính số đồng phân este, công thức tính số đồng phân xeton, công thức tính số đồng phân ancol, công thức tính số đồng phân andehit, ...


1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no
Số đồng phân ancol CnH2n+2O=2n−2 (1<n<6)
Ví dụ: Có ao nhiêu ancol đơn chức no là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C3H8O; C4H10O; C5H12O?
Giải​
Số đồng phân ancol
C3H8O=23−2=2
C4H10O=24−2=4
C5H12O=25−2=8

2. Công thức tính số đồng phân anđêhit đơn chức no
Số đồng phân anđêhit CnH2nO=2n−3 (2<n<7)
Ví dụ: Có bao nhiêu anđêhit đơn chức no là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C4H8O; C5H10O; C6H12O?
Giải​
Số đồng phân anđêhit
C4H8O=24−3=2
C5H10O=25−3=4
C6H12O=26−3=8


3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no
Số đồng phân axit cacboxylic CnH2nO2=2n−3 (2<n<7)
Ví dụ: Có bao nhiêu anđêhit đơn chức no là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C4H8O2; C5H10O2; C6H12O2?
Giải​
Số đồng phân axit cacboxylic
C4H8O2=24−3=2
C5H10O2=25−3=4
C6H12O2=26−3=8
công thức giải nhanh hóa học (1).jpg

công thức giải nhanh hóa học (2).jpg

công thức giải nhanh hóa học (3).jpg

công thức giải nhanh hóa học (4).jpg

công thức giải nhanh hóa học (5).jpg

công thức giải nhanh hóa học (6).jpg

công thức giải nhanh hóa học (7).jpg

công thức giải nhanh hóa học (8).jpg