20 trang ôn thi cấp tốc SINH HỌC tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Đột biến: TĐ tần số alen, TĐ tần số KG chậm nhất, vô hướng, làm giàu vốn gen.

2. Di – nhập gen: TĐ TS alen và TĐ TS KG nhanh, có thể làm giàu hoặc làm nghèo vốn gen

3. CLTN: TĐ TS alen và TĐ TS KG nhanh, làm nghèo vốn gen, tác động trực tiếp lên KH, gián tiếp lên KG. CLTN qui định chiều hƣớng tiến hóa.
- Thực chất của CLTN là phân hóa khả năng sống s t và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. Quá trình hình thành quần thể thích nghi hay hay chậm phụ thuộc vào 3 yếu tố: quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài, tốc độ sinh sản của loài và áp lực của CLTN.
- Kết quả của CLTN: hình thành các quần thể thích nghi với môi trường.

4. Các yếu tố ngẫu nhiên (phiêu bạt di truyền, biến động di truyền): TĐ TS alen và TĐ TS KG rất nhanh, đột ngột, làm nghèo vốn gen. Một alen trội có lợi cũng có thể bị đào thải, alen lặn có hại cũng có thể được giữ lại. Ảnh hưởng rõ rệt đến QT có kích thước nhỏ.
5. Giao phối không ngẫu nhiên, gồm: tự thụ phấn, giao phối gần và giao phối có chọn lọc. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. Kết quả, làm nghèo vốn gen, giảm sự đa dạng di truyền.

Mời bạn tải file 20 trang ôn thi cấp tốc SINH HỌC tốt nghiệp THPT Quốc Gia
 

Bình luận bằng Facebook