195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit - Lương Văn Huy

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Chuyên đề trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit gồm 22 trang với phần tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm lũy thừa

Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học A nhưng vì do không đủ nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm vay 3.000.000 đồng để nộp học phí với lãi suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị) là:
A. 232518 đồng .
B. 309604 đồng.
C. 215456 đồng.
D. 232289 đồng.

Dân số thế giới được ước tính theo công thức . n i S A e  , trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, i là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Cho biết năm 2014 , tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1.131.300 người (theo niên giám thống kê năm 2014 ), tỉ lệ tăng dân số 1,1% (theo báo cáo số 186 /BC-UBND tỉnh TT-Huế ngày 05 /12 / 2014 ). Hỏi năm 2020 tỉnh Thừa Thiên-Huế có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi?
A. Khoảng 1.268.485 người
B. Khoảng 1.288.485 người
C. Khoảng 1.238.485 người
D. Khoảng 1.208.485 người

Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua nhà theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5% mỗi tháng. Nếu cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất ông hoàn nợ cho ngân hàng 5.600.000 đồng và chịu lãi số tiền chưa trả. Hỏi sau bao nhiêu tháng ông A sẽ trả hết sô tiền đã vay?
A. 62 tháng
B. 63 tháng
C. 64 tháng
D. 65 tháng
 
Sửa lần cuối: