Vật lý 9

Để học tốt vật lý lớp 9, các lời giải bài tập vật lý 9 (Giải sbt vật lý 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) vật lý 9.

Vật lý 9: I - Điện học

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Điện học Vật lý lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Vật lý 9.
Threads
9
Bài viết
9
Threads
9
Bài viết
9

Vật lý 9: II - Điện từ học

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Điện từ học Vật lý lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Vật lý 9.
Threads
15
Bài viết
15
Threads
15
Bài viết
15

Vật lý 9: III - Quang học

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Quang học Vật lý lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Vật lý 9.
Threads
15
Bài viết
15
Threads
15
Bài viết
15

Vật lý 9: IV - Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng Vật lý lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Vật lý 9.
Threads
3
Bài viết
3
Threads
3
Bài viết
3

Vật lý 9: V - Tài liệu và đề thi

Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra và đề thi thử môn vật lý lớp 9 miễn phí.
Threads
9
Bài viết
14
Threads
9
Bài viết
14