Lớp 5

Lớp 5 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như Toán, Tiếng việt, địa lý, lịch sử và tiếng anh.

Toán 5

Để học tốt Toán lớp 5, các lời giải bài tập Toán 5 (Giải sbt Toán 5) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 5.
Chủ đề
79
Bài viết
89

Tiếng việt 5

Để học tốt Tiếng việt lớp 5, các lời giải bài tập Tiếng việt 5 (Giải sbt Tiếng việt 5) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng việt 5.
Chủ đề
80
Bài viết
80
Chủ đề
80
Bài viết
80