Lớp 2

Lớp 2 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học môn quan trọng là Toán, Tiếng việt