Học toán lớp 12

Giải tích học: ứng dụng đạo hàm, hàm số lũy thừa,Hàm số mũ và hàm số logarit,Nguyên hàm,Tích phân,Số phức

Hình học 12: Khối đa diện; Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu; Phương pháp tọa độ trong không gian

Threads
432
Bài viết
432

Kỹ thuật casio giải toán

Kỹ thuật casio giải nhanh toán học THPT
Threads
34
Bài viết
34
Threads
34
Bài viết
34