Học Sinh Học Lớp 12

Các chuyên đề sinh học lớp 12 thi THPT Quốc Gia

Sinh học 12: 5.I - Cơ chế di truyền và biến dị

Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị lớp 12
Threads
47
Bài viết
47
Threads
47
Bài viết
47

Sinh học 12: 5. II - Quy luật hiện tượng di truyền

Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Threads
66
Bài viết
66
Threads
66
Bài viết
66

Sinh học 12: 5.III - Di truyền học quần thể

Di truyền học quần thể sinh học lớp 12
Threads
17
Bài viết
17
Threads
17
Bài viết
17

Sinh học 12: 5 IV - Ứng dụng di truyền học

Ứng dụng di truyền học sinh học lớp 12
Threads
24
Bài viết
24
Threads
24
Bài viết
24

Sinh học 12: 5. V - Di truyền học người

Di truyền học người sinh học lớp 12
Threads
24
Bài viết
24
Threads
24
Bài viết
24

Sinh học 12: 6.I - Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bằng chứng và cơ chế tiến hóa sinh học lớp 12
Threads
56
Bài viết
56
Threads
56
Bài viết
56

Sinh học 12: 6.II - Sự phát sinh và phát triển

Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Threads
22
Bài viết
22
Threads
22
Bài viết
22

Sinh học 12: 7.I - Cá thể và quần thể sinh vật

Cá thể và quần thể sinh vật sinh học lớp 12
Threads
46
Bài viết
46
Threads
46
Bài viết
46

Sinh học 12: 7.II - Quần xã sinh vật

Quần xã sinh vật sinh học lớp 12
Threads
17
Bài viết
17
Threads
17
Bài viết
17

Sinh học 12: 7.III - Hệ sinh thái và sinh quyển

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Threads
44
Bài viết
44
Threads
44
Bài viết
44

Tài Liệu Và Đề Thi

Chia sẻ tài liệu và đề thi sinh học lớp 12
Threads
61
Bài viết
61
Threads
61
Bài viết
61