Học hóa lớp 11

Hóa học 11: I - Sự điện li

Threads
32
Bài viết
32
Threads
32
Bài viết
32

Hóa học 11: II - Nitơ và Photpho

Threads
54
Bài viết
54
Threads
54
Bài viết
54

Hóa học 11: III - Cacbon và Silic

Threads
32
Bài viết
32
Threads
32
Bài viết
32

Hóa học 11: V - Hiđrocacbon no

Threads
24
Bài viết
24
Threads
24
Bài viết
24

Hóa học 11: VI - Hiđrocacbon không no

Threads
42
Bài viết
42
Threads
42
Bài viết
42

Hóa học 11: VII - Hiđrocacbon thơm

Threads
31
Bài viết
31
Threads
31
Bài viết
31