Học hóa 8

Để học tốt Hóa học lớp 8, các lời giải bài tập Hóa học 8 (Giải sbt Hóa học 8) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Hóa học 8.

Hóa học 8: I - Chất, Nguyên tử và Phân tử

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Chất, Nguyên tử - Phân tử Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Threads
9
Bài viết
9
Threads
9
Bài viết
9

Hóa học 8: II - Phản ứng hóa học

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Phản ứng hóa học Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Threads
4
Bài viết
4
Threads
4
Bài viết
4

Hóa học 8: III - Mol và tính toán hóa học

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Mol - tính toán hóa học Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Threads
8
Bài viết
8
Threads
8
Bài viết
8

Hóa học 8: IV - Oxi và Không khí

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Oxi - Không khí Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Threads
5
Bài viết
5
Threads
5
Bài viết
5

Hóa học 8: V - Hiđro và Nước

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Hiđro - Nước Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Threads
7
Bài viết
7
Threads
7
Bài viết
7

Hóa học 8: VI - Dung dịch

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Dung dịch Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Threads
9
Bài viết
9
Threads
9
Bài viết
9

Hóa học 8: VII - Tài liệu và đề thi

Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra và đề thi thử môn Hóa Học 8 miễn phí.
Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1